Planificarea si organizarea activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă

Activitatea de prevenire a situaţiilor de urgenţă desfăşurată de către serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, reprezintă totalitatea acţiunilor specifice planificate şi realizate, potrivit legii, în vederea preîntâmpinării, reducerii sau eliminării riscurilor de producere a situaţiilor de urgenţă şi a consecinţelor acestora, a protecţiei populaţiei, a mediului, a bunurilor şi valorilor.

Formele activităţii de prevenire:

 • controlul, asistenţa tehnică de specialitate, verificarea şi informarea preventivă a populaţiei – pentru serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă;
 • controlul, serviciul de rond, supravegherea şi instruirea preventivă – pentru serviciile private pentru situaţii de urgenţă.

Scopurile activităţii de prevenire:

 • asigurarea respectării prevederilor actelor normative şi ale celorlalte reglementări privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă;
 • identificarea, evaluarea şi analizarea pericolelor potenţiale prin aprecierea posibilităţilor de apariţie a lor şi a consecinţelor acestora asupra vieţii oamenilor, mediului şi bunurilor materiale;
 •  conştientizarea riscurilor prin schimbul reciproc de informaţii dintre personalul care execută controlul de prevenire, factorii de decizie, personalul angajat şi alte persoane interesate sau implicate;
 •  informarea populaţiei şi a salariaţilor privind pericolele potenţiale, precum şi modul de comportare în situaţii de urgenţă.

Principiile activitatii de prevenire:

 • principiul legalităţii – respectarea legislaţiei privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă, indiferent de forma de proprietate a operatorilor economici şi a instituţiilor publice controlaţi/controlate din sectorul de competenţă;
 • principiul imparţialităţii şi independenţei – în exercitarea atribuţiilor funcţionale, personalul comparti-mentului sau specialiştii de prevenire sunt obligaţi să aibă atitudine obiectivă şi neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură;
 •  principiul confidenţialităţii – păstrarea de către personalul compartimentului de prevenire a secretului informaţiilor care nu sunt de interes public şi care sunt obţinute în cursul desfăşurării activităţii;
 • principiul transparenţei – desfăşurarea activităţii într-o manieră deschisă faţă de public, prin care accesul liber şi neîngrădit la informaţiile fundamentate ştiinţific, de interes public, să constituie regula, iar limitarea accesului la informaţii să constituie excepţia, în condiţiile legii;
 • principiul continuităţii şi gradualităţii – asigurarea unor controale periodice ale factorilor de risc şi aplicarea unor măsuri din ce în ce mai severe în cazul menţinerii riscului peste nivelele acceptabile.

Personalul compartimentului de prevenire din cadrul serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă urmează anual, pe centre de localităţi, cursuri de specializare şi perfecţionare organizate în condiţiile legii, cu sprijinul inspectoratului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă.

Planificarea şi organizarea activităţii de prevenire

 1. Servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă

Planificarea activităţilor de prevenire se realizează anual, prin Graficul de control şi Graficul de informare publică, pe baza Programului de măsuri în vederea acordării asistenţei pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă la gospodăriile populaţiei şi evidenţei operatorilor economici din subordinea consiliului local şi a instituţiilor publice din sectorul de competenţă, de către şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, şi se aprobă de către primar.

Graficul de control se întocmeşte într-un exemplar, care se păstrează la şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, iar câte o xerocopie a acestuia se anexează la carnetele cu constatările rezultate din controale.

Anterior întocmirii graficului de control, şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă repartizează personalului compartimentului de prevenire localităţile, cartierele, operatorii economici şi instituţiile publice ce urmează a fi controlate.

Modelul Graficului de control este prezentat în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul regulament.

Graficul de informare publică se întocmeşte într-un exemplar, care se păstrează la şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă şi conţine activităţile de informare a populaţiei, salariaţilor şi elevilor privind pericolele potenţiale la locuinţe şi gospodării, operatorii economici şi instituţiile din subordinea consiliului local, precum şi modul de comportare în situaţii de urgenţă.

La planificarea activităţilor de prevenire pentru sectorul de competenţă se au în vedere:

 • riscurile identificate din Planul de analiză şi acoperire a riscurilor, frecvenţa şi perioada de manifestare;
 • concluziile rezultate în urma activităţilor de prevenire anterioare;
 • organizarea în sectorul de competenţă a unor activităţi tradiţionale, târguri, expoziţii, manifestări cultural-sportive;
 • concluziile rezultate din evaluarea periodică a situaţiei operative din localitate.

 La nivelul localităţii, activitatea de prevenire este coordonată de primar. Organizarea activităţii de prevenire se asigură de către şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă şi se realizează prin personalul compartimentului de prevenire, al cărui număr este dimensionat conform reglementărilor tehnice specifice.

        2. Servicii private pentru situaţii de urgenţă

 • Planificarea activităţilor de prevenire se întocmeşte anual, prin Graficul de control şi Programul serviciului de rond, de către şeful serviciului privat pentru situaţii de urgenţă şi se aprobă de către conducătorul instituţiei publice sau de administratorul operatorului economic.
 • Graficul de control se întocmeşte într-un exemplar, care se păstrează la şeful serviciului privat pentru situaţii de urgenţă.
 • Modelul Graficului de control este prezentat în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul regulament.
 • Serviciul de rond se desfăşoară pe bază de program întocmit de şeful serviciului privat pentru situaţii de urgenţă.
 • Modelul Programului serviciului de rond este prezentat în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul regulament.
 • Instruirea preventivă a salariaţilor se execută conform reglementărilor specifice.

La planificarea activităţilor de prevenire pentru sectorul de competenţă se au în vedere:

 • riscurile identificate, frecvenţa şi perioada de manifestare;
 • concluziile rezultate în urma activităţilor de prevenire anterioare;
 • concluziile rezultate din evaluarea periodică a situaţiei operative.

La nivelul operatorului economic/instituţiei publice, activitatea de prevenire este coordonată de către manager, administrator sau conducător. Organizarea activităţii de prevenire se asigură de către şeful serviciului privat pentru situaţii de urgenţă şi se realizează prin personalul compartimentului de prevenire sau de personalul angajat al serviciului.

Desfăşurarea şi finalizarea activităţii de prevenire

 1. Servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă

Activităţile de prevenire în sectorul de competenţă se desfăşoară:

 • de două ori pe an, de regulă primăvara şi toamna, la gospodăriile populaţiei;
 • premergător începerii anului şcolar şi sezonului rece, la unităţile de învăţământ;
 •  o dată pe an, la operatorii economici şi instituţiile publice din subordinea consiliului local;
 •  anterior şi pe timpul adunărilor sau manifestărilor publice;
 •  la solicitarea conducătorilor operatorilor economici din sectorul de competenţă, cu care s-au încheiat contracte de intervenţie;
 • pentru verificarea petiţiilor cetăţenilor în probleme privind situaţiile de urgenţă, cu scopul de a face propuneri primarului pentru soluţionarea acestora.

Controalele se finalizează astfel:

 • prin consemnarea neregulilor în carnetele cu constatările rezultate din controale – cele de la gospodăriile populaţiei;
 •  prin notă de control – cele de la instituţiile publice şi operatorii economici din subordinea consiliului local, de la unităţile de învăţământ şi de la operatorii economici din sectorul de competenţă, cu care s-au încheiat contracte de intervenţie.
 • Constatările rezultate în urma controalelor executate la gospodăriile populaţiei sunt aduse la cunoştinţă proprietarilor prin consemnarea semnăturii acestora în carnet, iar nota de control prevăzută la alin. (1) lit.
 • se întocmeşte în două exemplare, exemplarul numărul unu fiind înmânat reprezentantului unităţii controlate.
 •  După finalizarea activităţii de control, personalul compartimentului de prevenire prezintă şefului de serviciu carnetele cu constatările rezultate sau notele de control.
 • Şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă înmânează primarului, săptămânal, toate documentele de control încheiate în săptămâna anterioară, în vederea constatării contravenţiilor şi aplicării sancţiunilor contravenţionale, conform reglementărilor în vigoare.

Pe baza constatărilor rezultate, şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă întocmeşte, semestrial, analiza activităţii de prevenire şi a neregulilor constatate, pe care o supune dezbaterii consiliului local, şi propune măsuri pentru remedierea acestora.

        2. Servicii private pentru situaţii de urgenţă

Activităţile de prevenire în sectorul de competenţă se desfăşoară:

 •  semestrial – control la secţiile şi instalaţiile care prezintă riscuri;
 • zilnic – serviciu de rond, conform programului;
 • la solicitarea şefilor de lucrări, instalaţii sau secţii – supraveghere.

Controlul se execută de către şeful de serviciu şi de personalul compartimentului/specialiştii de prevenire.  Pe timpul controlului se urmăreşte respectarea prevederilor actelor normative şi ale celorlalte reglementări privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă. Finalizarea controlului se realizează prin consemnarea neregulilor în Nota de control.

După finalizarea activităţii preventive, personalul desemnat prezintă şefului serviciului privat pentru situaţii de urgenţă documentele întocmite, în vederea stabilirii măsurilor pentru remedierea neregulilor care nu au putut fi soluţionate.


Speed Fire si Verifies  demareaza o campanie de informare si prevenire prin care atragem atentia asupra riscurilor la care se supun firmele atunci cand nu respecta normativele de incendiu, cand nu implementeaza masuri de prevenire si diminuarea riscurilor la incendii.

” Nu te juca cu FOCUL”  este o campanie prin care dorim sa informam cat mai multe persoane juridice, in special  firmele care au activitate cu publicul si nu numai, asupra riscurilor la care se supun ei angajatii si clientii lor prin netratarea corespunzatoare a riscurilor de securitate la incendiu.

Speed Fire: Consultanta PSI, Sisteme incendiu, Servicii Private Pompieri, Distributie PSI

Speed Fire Protection

verifies security pompieri

Evaluarea riscurilor la incendiu

Scenariu de Securitate la incendiu

Consultanta obtinere aviz de Securitate la incendiu

Consultanta Securitate la incendiu

Proiectare sisteme de Securitate incendiu (detectie, stingere, evacuare)

Instalare si menetnanta sisteme de Securitate la incendiu

Serviciu privat de pompieri

Stingere incendii

Expertize tehnice incendii

Distributie stingatoare (pulbere, spuma, CO2, clasa A,B,C,D)

Monitorizare sisteme alarma incendiu

VerifiES: Securitate Eficienta

Verifies security

Proiectare sisteme securitate si incendiu

Evaluare si urmarire implementare solutii de securitate

Plan si strategie de securitate

Design si implementare solutii de securitate

Consultanta  de securitate

Management Securitate externalizat

Selectie si evaluare furnizori de securitate

Evaluare de risc la securitate fizica

Audit de securitate

Loss Prevention


Intra in comunitatea   Linkedin Securitate in Romania

Intra in comunitatea  Facebook Securitate in Romania  

Securitate in Romania by VerifiES Security

Blogul nr 1 din industria de Securitate: Noutati si tendinte din industria de Securitate, Solutii de Securitate, Locuri de munca din industria de Securitate, Resurse utile, Topuri de Securitate

VerifiES Security– Eficienta in Securitate: Servicii Eficiente de Securitate la preturi corecte

Ajutam companiile in selectia si implementarea celor mai Eficiente Solutii de Securitate si celor mai potriviti Furnizori de Securitate.

Consultanta de securitate si optimizare bugete | Evaluare eficienta si eficacitate programe de securitate | Proiectare sisteme Securitate si incendiu |  Audit servicii si solutii de Securitate | Evaluare si selectie furnizori Securitate | Evaluare de risc la securitate fizica | Management Securitate externalizat | Urmarire, Evaluare si Receptie servicii si Sisteme Securitate.

Securitate in Romania

Blogul nr 1 din industria de Securitate - Fii primul care afla noutati si informatii din industria de Securitate