Legislaţia care reglementează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor

–Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

–OMAI 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor

–OMAI 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor şi instruirea în domeniul protecţiei civile

–Legea 481/2004 privind protecţia civilă

–OMAI nr. 1508/2058/5709/2006 pentru realizarea şi implementarea în sistemul educaţional a Programului naţional de educaţie antiseismică

–Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil de învăţământ şi educaţie aprobate de Ministerul educaţiei şi cercetării cu ordinul nr. 3946/01.06.2001

–Protocolul privind pregătirea în domeniul protecţiei civile a copiilor, elevilor şi studenţilor din învăţământul preuniversitar şi superior încheiat între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr .250 din 12.07.2007/ 13527 din 07.09.2007

Reguli specifice la construcţii şi instalaţii

În incinta unităţilor de învăţămînt şi în interiorul construcţiilor  se organizează şi asigură controlul şi supravegherea măsurilor comune şi specifice de prevenire şi stingere a incendiilor.

Este interzisă depăşirea nivelului riscului de incendiu  şi al densităţii sarcinii termice  stabilite  prin documentaţiile tehnice de realizare a construcţiilor şi / sau  scenariile de siguranţă la foc.

Instalaţiile utilitare aferente construcţiilor ( electrice, gaze, încălzire, ventilare, condiţionare, de apă, canalizare, paratrăznet, curenţi slabi, etc.) se exploatează potrivit reglementărilor tehnice şi a măsurilor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor.

Executarea lucrărilor de ignifugare sau tratare cu substanţe termospumante  se realizează  numai de către persoane corespunzător instruite şi atestate.

Este obligatorie menţinerea în bună stare de  funcţionare a sistemelor şi instalaţiilor de captare şi scurgere la pământ a curenţilor de descărcare atmosferică – paratraznet.

Cui revine obligativitatea organizării instruirii?

Conducătorii instituţiilor publice au obligaţia să asigure instruirea întregului personal angajat în muncă, în raport cu nivelul de pregătire al salariaţilor şi în funcţie de specificul activităţii desfăşurate de fiecare unitate.

Instruirea se efectuează pe baza unui grafic şi tematică de instruire aprobat de către conducătorul instituţiei.

În graficul anual de instruire se menţionează periodicitatea instructajelor şi se precizează zilele în care acestea se execută eşalonat, pe locuri de muncă şi categorii de salariaţi.

Categorii de instructaje:

 • instructajul introductiv general;
 •  instructajul specific locului de muncă;
 • instructajul periodic;
 • instructajul pe schimb, acolo unde situaţia o impune;
 • instructajul special pentru lucrări periculoase;
 •  instructajul la recalificarea profesională;
 • instructajul pentru personalul din afară operatorului economic sau a instituţiei.

Intervalul de timp între doua instructaje periodice se stabileşte de conducerea instituţiei în funcţie de specificul condiţiilor de munca din unitatea respectiva, cu respectarea următoarelor termene:

 •  cel mult o lună (30 de zile), pentru personalul cu funcţii de execuţie sau operative, care sprijină serviciile de urgenţă în cazul producerii situaţiilor de urgenţă
 • 1-3 luni, pentru personalul care lucrează nemijlocit cu aparate, maşini, utilaje şi instalaţii tehnologice (tehnicieni, maiştri, subingineri, ingineri), precum şi pentru analisti, cercetători şi personalul din laboratoare
 • 3-6 luni, pentru personalul auxiliar din secţiile şi sectoarele de producţie, control tehnic, cercetare, proiectare, de întreţinere şi reparaţii, investiţii, transporturi, precum şi pentru cel care lucrează în instituţii publice (personal de birou)
 • Anual se efectuează o verificare de fond pe baza de teste tip chestionar asupra nivelului de însuşire şi cunoaştere a problematicii care a făcut obiectul instructajului periodic, rezultatele consemnându-se în fişa individuală de instructaj.

Modul de executare a exerciţiilor de evacuare:

Scopul exercitiilor:

 • Învăţarea modului de comportare în cazul producerii unor situaţii de urgenţă şi perfecţionarea deprinderilor conducătorilor instituţiilor de învăţământ în organizarea, pregătirea şi conducerea acţiunilor de evacuare în caz de incendiu
 • Formarea deprinderilor şi dezvoltarea aptitudinilor elevilor, preşcolarilor şi personalului didactic privind evacuarea în cazul producerii unui incendiu
 • În caz de incendiu sau alte pericole ce pot avea loc într-o clădire este important a se urmări evacuarea cât mai rapidă şi în siguranţă a persoanelor
 • În conformitate cu art. 8 alin. 1 din Protocolul privind pregătirea în domeniul protecţiei civile a copiilor, elevilor şi studenţilor din   învăţământul naţional  preuniversitar şi superior, încheiat între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi Ministerul Educaţiei, Cercetării  şi Tineretului cu nr .250 din 12.07.2007/ 13527 din 07.09.2007 , fiecare instituţie de învăţământ desfăşoară semestrial un antrenament practic privind modul de comportare şi de acţiune în cazul producerii unei situaţii de protecţie civilă (cutremur, incendiu, inundaţie, explozie etc.)

Ce se consemnează la constatări / observaţii:

 • Timpul de evacuare
 • Recunoaşterea semnalului de alarmă
 • Cunoaşterea locului de adunare
 • Alte probleme dacă au existat

Modul de executare 

 • La auzul semnalului de alarmă, elevii şi profesorii vor părăsi sălile de curs în ordine şi linişte!
 • Pe scări nu se aleargă, dar nu se merge nici agale, elevii se vor deplasa în coloană doi câte doi!
 • Nu se iau obiecte personale sau articole de îmbrăcăminte!
 • Profesorul se convinge că nu a rămas nimeni în încăpere!
 • Elevii şi grupurile de elevi fără supraveghere se alătură unei clase cu profesor şi părăsesc clădirea!
 • Elevii şi cadrele didactice se îndreaptă spre locul de adunare!
 • La locul de adunare profesorii fac prezenţa, elevii lipsă sunt anunţaţi directorului!
 • De elevii cu handicap se îngrijesc colegii de clasă!
 • Alarma este oprită numai de către conducerea şcolii. Când semnalul de alarmă se opreşte nu înseamnă neapărat oprirea alarmei!

Deficienţe întâlnite în executarea acestor exerciţii:

 • Necunoaşterea de către persoane a semnalului de alarmă
 • Momentul întârziat al alarmării persoanelor
 • Nesemnalizarea corespunzătoare a căilor de evacuare
 • Necunoaşterea clădirii şi a modului de comportare de către persoane
 • Planurile de evacuare nu sunt viabile
 • Lipsa unei pregătiri prealabile
 • Locul de adunare sau nu este cunoscut de către toţi elevii şi/sau cadre didactice

Speed Fire si Verifies  demareaza o campanie de informare si prevenire prin care atragem atentia asupra riscurilor la care se supun firmele atunci cand nu respecta normativele de incendiu, cand nu implementeaza masuri de prevenire si diminuarea riscurilor la incendii.

” Nu te juca cu FOCUL”  este o campanie prin care dorim sa informam cat mai multe persoane juridice, in special  firmele care au activitate cu publicul si nu numai, asupra riscurilor la care se supun ei angajatii si clientii lor prin netratarea corespunzatoare a riscurilor de securitate la incendiu.

Speed Fire: Consultanta PSI, Sisteme incendiu, Servicii Private Pompieri, Distributie PSI

Speed Fire Protection

verifies security pompieri

Evaluarea riscurilor la incendiu

Scenariu de Securitate la incendiu

Consultanta obtinere aviz de Securitate la incendiu

Consultanta Securitate la incendiu

Proiectare sisteme de Securitate incendiu (detectie, stingere, evacuare)

Instalare si menetnanta sisteme de Securitate la incendiu

Serviciu privat de pompieri

Stingere incendii

Expertize tehnice incendii

Distributie stingatoare (pulbere, spuma, CO2, clasa A,B,C,D)

Monitorizare sisteme alarma incendiu

VerifiES: Securitate Eficienta

Verifies security

Proiectare sisteme securitate si incendiu

Evaluare si urmarire implementare solutii de securitate

Plan si strategie de securitate

Design si implementare solutii de securitate

Consultanta  de securitate

Management Securitate externalizat

Selectie si evaluare furnizori de securitate

Evaluare de risc la securitate fizica

Audit de securitate

Loss Prevention

Intra in comunitatea   Linkedin Securitate in Romania

Intra in comunitatea  Facebook Securitate in Romania  

Securitate in Romania by VerifiES Security

Blogul nr 1 din industria de Securitate: Noutati si tendinte din industria de Securitate, Solutii de Securitate, Locuri de munca din industria de Securitate, Resurse utile, Topuri de Securitate

VerifiES Security– Eficienta in Securitate: Servicii Eficiente de Securitate la preturi corecte

Ajutam companiile in selectia si implementarea celor mai Eficiente Solutii de Securitate si celor mai potriviti Furnizori de Securitate.

Consultanta de securitate si optimizare bugete | Evaluare eficienta si eficacitate programe de securitate | Proiectare sisteme Securitate si incendiu |  Audit servicii si solutii de Securitate | Evaluare si selectie furnizori Securitate | Evaluare de risc la securitate fizica  | Implementare solutii de Securitate.


Securitate in Romania

Blogul nr 1 din industria de Securitate - Fii primul care afla noutati si informatii din industria de Securitate