Principalele acte normative care reglementează activitatea de apărare împotriva incendiilor în spitale:

 • Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 • Norme generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin OMAI nr.163/2007;
 • OMAI nr.712/2005, modificat prin OMAI nr.786/2005 privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă;
 • Normativ, indicativ NP 015-97, privind executarea şi exploatarea construcţiilor spitaliceşti;
 • Dispoziţia generală privind apărarea împotriva incendiilor la construcţii şi instalaţiile aferente – M.Of. nr.559/9.08.2010
 • Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor, indicativ P118/1999;
 • Normativul pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000 V c.a. şi 1500 V c.c. – indicativ I 7- 2002;
 • Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale – indicativ I 6-2004;
 • Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare – indicativ I 5-1998, respectiv I 5/2 -1998;
 • Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire – indicativ I 13-2002.

Reguli generale privind exploatarea instalaţiilor şi construcţiilor, conform Normativului de siguranţă la foc a construcţiilor P-118/1999:

 • in clădirile pentru sănătate în care sunt spitalizate persoane care nu se pot deplasa singure, se interzic scări cu rampe curbe sau cu trepte balansate, iar scări deschise se admit doar între două niveluri succesive;
 • gabaritele minime libere ale căilor de evacuare, în cazul în care există pacienţi imobilizaţi, vor fi de minim 2,20m;
 • pentru căile de evacuare a bolnavilor care se pot deplasa singuri, se respectă condiţiile generale, dar se interzic scările cu trepte balansate;
 • clădirile pentru sănătate cu locuri de spitalizare, vor avea asigurate condiţii de acces ale autospecialelor cel puţin la două faţade.

Măsuri de prevenire a incendiilor cauzate de exploatarea instalaţiilor electrice in cladirile pentru sanatate:

 • proiectarea, execuţia şi montarea oricăror elemente componente ale instalaţiei electrice trebuie efectuată în strictă conformitate cu normele şi normativele tehnice în vigoare; execuţia lucrărilor de montare, întreţinere şi reparaţii se va face doar de către personal calificat sau autorizat;
 • asigurarea corectitudinii alegerii şi a selectivităţii elementelor de protecţie – evitarea folosirii siguranţelor supradimensionate sau necalibrate;
 • îmbinarea conductorilor electrici trebuie să se facă prin cleme de legătură, lipire sau sudare, dupa care locurile de îmbinare se izolează corespunzător;
 • verificarea permanentă a contactelor, întrerupătoarelor, prizelor, dozelor, înlăturarea celor defecte sau incomplete;
 • evitarea supraîncălzirii instalaţiilor electrice prin conectarea de consumatori peste puterea proiectată;
 • interzicerea montării cablurilor, tablourilor electrice direct pe elemente de construcţie din materiale combustibile;
 • prevederea de carcase de protecţie (etanşate corespunzător şi menţinute închise) pentru tablourile de distribuţie, relee, contactoare;
 • protejarea corpurilor de iluminat cu bec incandescent cu globuri de protecţie;
 • interzicerea improvizaţiilor la instalaţiile electrice, de încălzire, ventilaţie şi climatizare sau a funcţionării cu defecţiuni a acestora;

Măsuri de prevenire a incendiilor cauzate de exploatarea instalaţiilor de gaze şi încălzire in cladirile pentru sanatate:

 • verificarea periodică a etanşeităţii instalaţiei de gaz pentru depistarea scurgerilor;
 • utilizarea conductelor şi furtunelor certificate pentru alimentarea consumatorilor;
 • este obligatorie verificarea, repararea, izolarea termică şi curăţarea periodică a coşurilor de evacuare a fumului;
 • se interzice folosirea sobelor şi a altor mijloace de încălzire defecte, supraalimentate cu combustibili sau nesupravegheate, precum şi aprinderea focului utilizându-se lichide inflamabile;
 • utilizarea doar a aparatelor electrocasnice şi de încălzit certificate şi verificate;
 • golurile practicate în pereţi pentru trecerea conductelor se vor etanşa corespunzător în vederea limitării propagării incendiilor;
 • produsele, materialele şi substanţele combustibile se amplasează la distanţe de siguranţă faţă de sursele de căldură ori se protejează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea lor.

Măsuri de prevenire a incendiilor în secţiile/cabinetele de radiologie şi la încăperile de depozitare a radiografiilor:

 • arhiva şi clişeele radiografice trebuie depozitate în clădiri separate şi în încăperi speciale;
 • radiografiile se vor păstra în dulapuri (rafturi) metalice sau lăzi închise etanş, la distanţă de cel putin 1,00 m de surse de căldură;
 • în încăperea în care se depozitează clişeele radiografice, fumatul şi folosirea focului deschis sunt interzise.

Măsuri de prevenire a incendiilor în laboratoare şi farmacii:

 • lichidele şi substanţele care prezintă pericol de incendiu trebuie manipulate cu atenţie deosebită şi trebuie depozitate în vase etichetate, în cantităţi strict necesare lucrărilor de laborator şi departe de sursele de aprindere;
 • încălzirea lichidelor şi substanţelor este recomandabil să se facă cu ajutorul aburului şi a apei calde;
 • reactivii se păstrează în magazii, numai în dulapuri închise;
 • vasele de sticlă şi flacoanele cu lichide combustibile se protejează cu ambalaje incombustibile ermetice, care să impiedice împrăştierea conţinutului;alcoolul, eterul şi alte lichide cu pericol de incendiu trebuie păstrate numai în încăperi incombustibile separate sau în dulapuri metalice;
 • reactivii şi alte substanţe şi materiale a căror păstrare la un loc poate să provoace acumularea de căldură, formarea concentraţiilor explozive, iniţierea autoaprinderii, trebuie păstraţi separat, în ambalaje corespunzătoare şi în dulapuri incombustibile;
 • operaţiile cu substanţe care intră în reacţie cu degajare de fum şi gaze toxice se vor efectua numai în locuri special amenajate (nişe) cu asigurarea unor bune condiţii de ventilaţie a încăperii;
 • manipularea lichidelor inflamabile se va face cu grijă şi cu asigurarea etanşării recipientelor.

Măsuri şi reguli generale privind apărarea împotriva incendiilor în cladirile pentru sanatate:

 • echiparea spaţiilor cu mijloace adecvate de primă intervenţiestingătoare adecvate spaţiului de lucru (cu pulbere, stingătoare cu CO2), hidranţi interiori, hidranţi exteriori;
 • verificarea periodică a acestor mijloace – verificarea stingătoarelor cu firme atestate, întreţinerea hidranţilor exteriori (protejarea lor pe timp de iarnă), asigurarea dotării hidranţilor cu accesorii;
 • păstrarea căilor de evacuare libere, evitându-se depozitarea de materiale sau amenajarea de spaţii prin care se reduce gabaritul căii de evacuare;
 • marcarea corespunzătoare a căilor de evacuare cu indicatoare standartizate astfel încât traseele acestora să fie recunoscute cu uşurinţă de către toţi utilizatorii;
 • deschiderea uşilor de pe traseul evacuării, de regulă, trebuie să se facă în sensul deplasării oamenilor spre exterior;
 • asigurarea iluminatului de siguranţă alimentat din surse corespunzătoare – pentru continuarea lucrului (în special în săli de operaţie) şi instalaţii de semnalizare a ieşirilor de urgenţă;
 • dotarea spaţiilor cu sisteme de detectare şi semnalizare a incendiilor;
 • echiparea construcţiilor cu sistem de alarmare în caz de incendiu prevăzute cu buton de declanşare pe fiecare nivel;
 • asigurarea accesului autospecialelor de intervenţie la cel puţin două faţade a clădirilor.

Măsuri şi reguli privind evacuarea bolnavilor din spitale:

 • evacuarea bolnavilor trebuie să se desfăşoare conform planului de evacuare care trebuie cunoscut şi aplicat de către întreg personalul spitalului;
 • pentru bolnavii netransportabili se vor lua toate măsurile care se impun pentru a se asigura la nevoie salvarea acestora, fără pericol;
 • pentru fiecare încăpere în parte trebuie stabilite traseele de evacuare, locul unde vor fi adăpostiţi bolnavii şi mijloace cu care sunt evacuaţi cei ce nu se pot deplasa singuri;
 • evacuarea persoanelor din spitalele neuro-psihice, precum şi a celor de pediatrie, se va face în conformitate cu condiţiile specifice;
 • după evacuare se impune un control atent al tuturor încăperilor, în special la spitalele de copii şi la cele de neuro – psihiatrie;

Măsuri de prevenire a situaţiilor de urgenta in spitale:

 • instruirea periodică a personalului (cu accent pe partea de alarmare, evacuare şi primă intervenţie);
 • planificarea şi executarea periodică a exerciţiilor de evacuare şi intervenţie;
 • dotarea spaţiilor cu mijloace de stingere adecvate specificului activităţii;
 • verificarea periodică a mijloacelor de stingere de către firme atestate şi pregătirea personalului în folosirea lor;
 • Sprijinirea pregătirii personalului de către specialiştii inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă, în vederea instruirii eficiente şi executării exerciţiilor de evacuare şi intervenţie.

Speed Fire si Verifies  demareaza o campanie de informare si prevenire prin care atragem atentia asupra riscurilor la care se supun firmele atunci cand nu respecta normativele de incendiu, cand nu implementeaza masuri de prevenire si diminuarea riscurilor la incendii.

” Nu te juca cu FOCUL”  este o campanie prin care dorim sa informam cat mai multe persoane juridice, in special  firmele care au activitate cu publicul si nu numai, asupra riscurilor la care se supun ei angajatii si clientii lor prin netratarea corespunzatoare a riscurilor de securitate la incendiu.

Speed Fire: Consultanta PSI, Sisteme incendiu, Servicii Private Pompieri, Distributie PSI

Speed Fire Protection

verifies security pompieri

Evaluarea riscurilor la incendiu

Scenariu de Securitate la incendiu

Consultanta obtinere aviz de Securitate la incendiu

Consultanta Securitate la incendiu

Proiectare sisteme de Securitate incendiu (detectie, stingere, evacuare)

Instalare si menetnanta sisteme de Securitate la incendiu

Serviciu privat de pompieri

Stingere incendii

Expertize tehnice incendii

Distributie stingatoare (pulbere, spuma, CO2, clasa A,B,C,D)

Monitorizare sisteme alarma incendiu

VerifiES: Securitate Eficienta

Verifies security

Proiectare sisteme securitate si incendiu

Evaluare si urmarire implementare solutii de securitate

Plan si strategie de securitate

Design si implementare solutii de securitate

Consultanta  de securitate

Management Securitate externalizat

Selectie si evaluare furnizori de securitate

Evaluare de risc la securitate fizica

Audit de securitate

Loss Prevention

Intra in comunitatea   Linkedin Securitate in Romania

Linkedin Securitate in Romania

Intra in comunitatea  Facebook Securitate in Romania  

Facebook Securitate in Romania

Securitate in Romania by VerifiES Security

Blogul nr 1 din industria de Securitate: Noutati si tendinte din industria de Securitate, Solutii de Securitate, Locuri de munca din industria de Securitate, Resurse utile, Topuri de Securitate

VerifiES Security– Eficienta in Securitate: Servicii Eficiente de Securitate la preturi corecte

Ajutam companiile in selectia si implementarea celor mai Eficiente Solutii de Securitate si celor mai potriviti Furnizori de Securitate.

Consultanta de securitate si optimizare bugete | Evaluare eficienta si eficacitate programe de securitate | Proiectare sisteme Securitate si incendiu |  Audit servicii si solutii de Securitate | Evaluare si selectie furnizori Securitate | Evaluare de risc la securitate fizica  | Implementare solutii de Securitate.


close

Securitate in Romania

Fii primul care afla noutati si informatii din industria de Securitte

Nu facem spam! Proiect VerifiES Security