Conform cadrului legislativ in vigoare, analiza de risc la securitatea fizică constituie fundamentul adoptării măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege, transpuse în planul de pază şi in proiectul sistemului de alarmare.

Analiza de risc la securitatea fizica reprezinta, conform prevederilor legale, un document obligatoriu pentru societatile comerciale, care detin valori si bunuri, si care trebuie sa asigure protectia acestora. Mai exact, aceasta analiza este o evaluare a vulnerabilitatilor pe care le poate avea o firma, astfel incat sa fie diminuate posibilele riscuri.

Activitatile legate de paza si protectia unei entitati trebuie sa fie asigurate de institutiile specializate, publice sau private. Responsabilitatea este a proprietarilor unitatilor respective si a societatilor de paza si protectie. Conform prevederilor legale, acestia trebuie sa se asigure ca bunurile, drepturile de proprietate si persoanele sunt protejate impotriva tuturor riscurilor posibile.

Aceste masuri de siguranta se adopta in baza unei analize de risc la securitatea fizica, conform instructiunilor emise de Ministerul Administratiei si Internelor.

Cine este obligat sa efectueze analiza de risc la securitate fizica

 • regiile autonome
 • companiile si societatile nationale
 • ministerele si celelalte institutii din administratia publica centrala si locala
 • institutele nationale de cercetare si dezvoltare
 • societăţile comerciale, indiferent de natura capitalului social
 • alte tipuri de organizatii care detin bunuri sau valori cu orice titlu, indiferent de capitalul social sau forma de organizare si asociere

Prin HG 301/2012 s-a reglementat analiza de risc la securitate fizică ca o completare a obligațiilor privind măsurile de securitate impuse prin Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

Astfel, s-a introdus obligația ca și societățile comerciale așa cum sunt reglementate prin Legea societăților nr. 31/1990, să fie obligate să asigure paza bunurilor sau a valorilor cu orice titlu deținute în aceleași condiții ca și entitățile publice. Tot acestea sunt obligate să aibă și analiza de risc, în baza căreia se iau măsurile de securitate respective. Firmele noi își procură această analiză încă de la înființare.

Cand trebuie facuta analiza de risc

Analiza de risc la securitatea fizică se materializează prin documentaţia întocmită în cadrul procesului standardizat de management al riscului, prin care se determină, în mod dinamic, măsurile
necesare şi aplicabile pentru încadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile.  Documentaţia se înregistrează la unitatea beneficiară după asumarea de către conducătorul acesteia, urmând ca în termen de 60 de zile să se realizeze implementarea măsurilor stabilite.

Procesul de efectuare a analizei de risc începe după semnarea contractului de prestări de servicii dintre beneficiar şi prestator, cu excepţia cazurilor de realizare prin structuri de specialitate proprii în regim intern.

Revizuirea analizei de risc

 •  cel puţin o dată la 3 ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni şi externi care generează şi/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unităţii;
 •  în cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectivă;
 • în cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, funcţionale sau a obiectului de activitate al unităţii.

Incepand cu 1 iulie 2018 raportul de analiza este un document obligatoriu pentru toate categoriile de societati indiferent de natura capitalului social.

Firmele care nu respecta obligatia de a adopta masurile de securitate prevazute de Legea nr. 333/2003, în conformitate cu analiza de risc la securitatea fizica, risca sa fie amendate de catre politisti, jandarmi, precum si de catre primari sau imputerniciti ai acestora.

Ameninţările la adresa securităţii fizice a unităţilor, care pun în pericol viaţa, integritatea corporală sau libertatea persoanelor, sunt tratate cu prioritate, indiferent de importanţa bunurilor sau a valorilor ce pot fi afectate la producerea unui incident de securitate.

Etapele analizei de risc

Efectuarea analizei de risc implică parcurgerea următoarelor etape:

 • definirea parametrilor interni şi externi care generează şi/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unităţii;
 •  stabilirea metodei şi a instrumentelor de lucru;
 •  identificarea tuturor riscurilor la securitatea fizică, a zonelor de impact, a evenimentelor şi cauzelor riscului, precum şi a potenţialelor consecinţe;
 • analizarea riscurilor la securitatea fizică;
 • estimarea riscurilor unităţii beneficiare;
 •  întocmirea Raportului de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică.

Documentaţia privind analiza de risc

 • raportul de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică;
 • grila de evaluare, specifică obiectului de activitate;
 • documentele-suport.

Raportul de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică

 •  nominalizarea unităţii, obiectul de activitate al acesteia şi scopul evaluării;
 • amplasarea geografică a unităţii, vecinătăţi, căi de acces, alţi factori externi cu impact asupra activităţii unităţii;
 • cadrul organizaţional intern, politici şi responsabilităţi privind securitatea fizică a unităţii beneficiare;
 • sursele de risc la securitatea fizică, zonele de impact, evenimentele produse şi cauzele riscurilor identificate pentru unitatea evaluată, precum şi potenţialele consecinţe asupra persoanelor şi activităţii;
 • analizarea riscurilor identificate;
 • estimarea riscurilor la securitatea fizică;
 •  stabilirea cerinţelor, măsurilor şi mecanismelor de securitate pentru sistemul ce urmează a fi implementat, de ordin structural, tehnic, tehnologic şi operaţional;
 • estimarea costurilor de securitate, în funcţie de măsurile de securitate propuse şi nivelul de risc asumat;
 •  concluziile raportului, în care se propun una sau mai multe opţiuni de tratare a riscurilor în vederea încadrării în domeniul acceptabil al riscului de securitate fizică, menţionând concret dimensionarea dispozitivului de pază, zonele sau punctele controlate prin mijloace electronice de supraveghere video, efracţie, control acces şi alarmare, elementele de protecţie mecanofizică, precum şi alte măsuri.

Grila de evaluare specifică obiectului de activitate al unităţii beneficiare se completează pentru situaţia în care riscul a fost tratat, iar nivelul acestuia se încadrează în domeniul riscului acceptabil.

Raportul de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică şi grila de evaluare se semnează de către evaluator.

În categoria documentelor-suport intră: chestionare, declaraţii, alte documente specifice, date obţinute şi folosite în procedura de evaluare.

Personalul de evaluare

Analizele de risc se efectuează de experţi înscrişi în RNERSF.

Expertul în evaluare trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • este cetăţean român sau deţine cetăţenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European;
 •  deţine competenţe profesionale atestate pentru ocupaţia de evaluator de risc la securitatea fizică;
 •  nu are antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie

Prestatorii de servicii de securitate nu pot efectua analize de risc la securitatea fizică pentru unităţile cu care ei sau angajatorii lor au în derulare contracte pentru asigurarea serviciilor de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor, serviciilor de proiectare, instalare, modificare sau întreţinere a componentelor ori sistemelor de alarmare împotriva efracţiei.

Documente necesare pentru analiza de risc la securitatea fizica

 • Certificat de înregistrare al societatii.
 • Certificat constatator.
 • Acte care să ateste dreptul de folosință a obiectivului (imobilului)
 • Extras de carte funciară (cadastru) – trebuie actualizare plan de relevație imobil.
 • Schițe, planuri topografice/cadastrale/de situație, etc.
 • Autorizații legale
 • Instrucțiuni și proceduri PSI și SU
 • Contractul de prestari servicii incheiat cu prestatorul serviciului de monitorizare (daca este cazul);
 • Contractul de prestari servicii mentenanta/revizii tehnice a sistemelor tehnice de securitate (daca este cazul);
 • Contractul de prestari servicii transport bunuri si valori (daca este cazul);
 • Instrucțiuni și proceduri de mediu
 •  Instrucțiuni/proceduri de acces
 • Planuri, instucțiuni și proceduri securitate
 • Existența structurilor de securitate și a personalului cu funcții de securitate internă: manager de securitate, manager de securitatea informației
 • Licențe pentru societatea de pază
 • Contract de monitorizare și intervenție
 • Contract de pază
 • Plan pază
 •  Contract de monitorizare video
 • Aviz Centru de Monitorizare și Recepție a Alarmelor (CMRA)
 • Licență societate instalare sisteme tehnice
 • Proiect tehnic (antiefracție/sistem video, etc.)
 •  Planuri de pregătire/training pe domenii (dovada executării pregătirii/trainingului)
 • Registru de riscuri
 • Plan de management al riscului

Sanctiunile pentru nerespectarea prevederilor legale

In cazul in care entitatile nu respecta prevederile legale cu privirea la adoptarea masurilor de securitate din Legea nr. 333/2003, pot fi sanctionate cu amenzi cuprinse intre 10.000 si 20.000 de lei.

In plus, daca nu sunt implementate masurile recomandate in urma efectuarii analizei de risc pentru securitatea fizica sau sunt implementate partial, amenda este cuprinsa intre 5.000 si 10.000 de lei.

Amenzile pot fi aplicate de catre politisti si jandarmi, dar si de catre primari sau persoane imputernicite de catre acestia.

Activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul evaluării de risc la securitatea fizică, precum şi cea de înregistrare în RNERSF se desfăşoară cu respectarea strictă a reglementărilor incidente din acest domeniu.


VerifiES Evaluator de Risc la Securitate

Evaluatori autorizati;

Prezenta la nivel national si expertiza in toate domeniile: Retail, Industrial, Bancar, Birouri,  Galerii comerciale, etc;

Beneficiazi de experienta cumulata a mai multor Evaluatori de Risc la Securitate;

Colaborarea pe termen lung cu o companie de consultanta in domeniul de securitate;

Eficienta  si Independenta;

Contacteaza acum un consultant VerifiES


Intra in comunitatea   Linkedin Securitate in Romania

Intra in comunitatea  Facebook Securitate in Romania  

Securitate in Romania by VerifiES Security

Blogul nr 1 din industria de Securitate: Noutati si tendinte din industria de Securitate, Solutii de Securitate, Locuri de munca din industria de Securitate, Resurse utile, Topuri de Securitate

VerifiES Security– Eficienta in Securitate: Servicii Eficiente de Securitate la preturi corecte

Ajutam companiile in selectia si implementarea celor mai Eficiente Solutii de Securitate si celor mai potriviti Furnizori de Securitate.

Consultanta de securitate si optimizare bugete | Evaluare eficienta si eficacitate programe de securitate | Proiectare sisteme Securitate si incendiu |  Audit servicii si solutii de Securitate | Evaluare si selectie furnizori Securitate | Evaluare de risc la securitate fizica  | Implementare solutii de Securitate.

Securitate in Romania

Fii primul care afla noutati si informatii din industria de Securitte

Nu facem spam! Proiect VerifiES Security