Compania: SN NUCLEARELECTRICA SA Localitatea: Bucuresti

Candidatul ideal

Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A. recruteaza personal în vederea ocupării postului vacant de Sef Serviciu Protectie Fizica si Informatii Clasificate, pentru o durata determinata de 1 an PROFILUL POSTULUI – SEF SERVICIU Cerințe minime pentru ocuparea postului:
 • Studii superioare: Studii superioare de lungă durată finalizate cu diplomă de licenţă (tehnic, economic, juridic);
 • Experiență în domeniul configurării și utilizării de sisteme tehnice de securitate/protecție fizică (CCTV, IR, tehnologii duale de detecție, control acces etc.) și a infrastructurilor IT&C aferente;
 • Experiență în managementul resurselor informaționale și al amenințărilor asimetrice sau hibride;
 • Experiență managerială (certificată) în activități de security și intelligence de minim 10 ani, cu background în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale;
 • Absolvirea cel puțin al unui curs de specialitate în domeniul asigurării securității transporturilor sau facilităților nucleare civile;
 • Cunoștințe în domeniul infrastructurilor critice, inclusiv privind protecția informațiilor clasificate în sfera documentațiilor aferente PSO;
 • Cunoștințe de operare PC (pachetul Microsoft Office); orice expertiză suplimentară dovedită (prin certificări) în domeniul operării de programe dedicate de proiectare și guvernare sisteme constituie un avantaj;
 • Cunoașterea limbii engleze: nivel mediu. Orice altă limbă de circulație internațională cunoscută în plus constituie un avantaj.
 • Sa nu aiba contractul individual de munca incetat pentru abateri disciplinare in ultimii doi ani.
 • Aviz apt de medicina muncii si psihologic pentru activitati de protectie si paza, lucru in mediu cu radiatii ionizante si detinere/utilizare arme de foc.
 • Cazier judiciar (fara inregistrari)
Cerințe specifice pentru ocuparea postului:
 • Capacitate de comunicare/ adaptabilitate/ flexibilitate în cadrul organizației, atât orizontal, cât și pe verticala organizațională;
 • Promptitudine în rezolvarea problemelor și abilități pentru lucrul în echipă;
 • Capacitate de analiză, sinteză și asumare a responsabilității în exercitarea atribuțiilor specifice postului;
 • Cunoștințe/expertiză în domeniul IT&C: exploatarea resurselor sistemelor IT&C, dezvoltare, mentenanță;
 • Cunoștințe/expertiză în exploatarea, mentenanța și dezvoltarea sistemelor de protecție perimetrală și de incinte;
 • Cunoștințe de legislație aplicată (norme, proceduri) privind paza, protecția obiectivelor din zona de infrastructură critică, a bunurilor, valorilor și persoanelor cu specificitate pentru domeniul nuclear;
 • Capacitățile manageriale și abilitățile în abordarea managementului schimbării și al rezilienței organizaționale constituie un avantaj.
Precizare: In acord cu dispozitiile art.9 din Legea nr.111/1996, coroborat cu prevederile NPF 03 si NSN 14 emise de CNCAN, candidatul selectat in urma concursului organizat pentru ocuparea postului Sef Serviciu Protectie Fizica si Informatii Clasificate, are obligatia de a obtine permisul de exercitare eliberat de CNCAN pentru postul ocupat, pe durata determinata a contractului individual de munca, in cazul in care persoana selectata nu va obtine permisul de exercitare eliberat de CNCAN pentru pozitia de sef serviciu protectie fizica si informatii clasificate (pct.11, art.5 (1), (i.), 2, lit.b din NSN14) contractul individula de munca va inceta. Fișa Postului- Atributii / Sarcini / Responsabilitati principale:
 • In cadrul procesului de Protectie Fizica, prin coordonare cu DPFIC:
 • Asigura indeplinirea misiunii principale respectiv reducerea la minim a riscurilor privind tentativele de sustragere a materialelor nucleare si prevenirea sabotajului radiologic;
 • Asigura implementarea masurilor de protectie fizica pentru instalatiile si materialele protejate in conformitate cu documentul “Amenintarea – baza de proiect” emis de CNCAN pentru fiecare instalatie protejata in parte;
 • Adopta masurile corespunzatoare pentru asigurarea si mentinerea confidentialitatii tuturor datelor si informatiilor privind sistemul de protectie fizica prin clasificarea lor conform legislatiei in vigoare;
 • Asigura aplicarea graduala a masurilor de protectie fizica in functie de dimensiunea amenintarii;
 • Urmareste ca toate modificarile facute la sistemul de protectie fizica sa asigure mentinerea performantelor acestuia la nivelul cerut;
 • Asigura si mentine protectia datelor si informatiilor privind sistemul de protectie fizica, a informatiilor specifice si de detaliu referitoare la protectia materialelor protejate in timpul utilizarii, transportului sau depozitarii, precum si a instalatiilor nucleare;
 • Coopereaza cu celelalte departamente ale Centralei in scopul stabilirii cerintelor acestora referitoare la protectia fizica;
 • Asigura paza obiectivelor, bunurilor si valorilor care alcatuiesc patrimoniul CNE Cernavoda.
 • In cadrul procesului de pregatire a personalului centralei:
 • Elaborarea Cerintelor de Pregatire Specifice Postului pentru personalul SPFIC.
 • Asigurarea calificarii si recalificarii instructorilor de pregatire din cadrul SPFIC;
 • Elaborarea si revizuirea cursurilor specifice de pregatire pentru personalul SPFIC in conformitate cu cerintele CNCAN;
 • Participarea la cursurile de pregatire conform CPSP;
 • Procesarea documentelor care dovedesc obtinerea de catre personalul extern a Certificatului de Atestare a Pregatirii in vederea obtinerii dreptului de acces neinsotit in obiectivele CNE Cernavoda;
 • Participarea la activitati de pregatire, sedinte tehnice si workshop-uri in strainatate.
 • In cadrul procesului “Conducerea si administrarea activitatilor”:
 • Implementarea cerintelor Sistemului de Management in toate activitatile compartimentului.
 • In cadrul procesului “Administrarea autorizatiilor de functionare”:
 • Asigura integrarea in documentele aflate in responsabilitatea SPFIC a cerintelor din reglementarile in vigoare si din standardele aplicabile, legate de autorizarea centralei.
 • In cadrul procesului “Activitati economico-financiare la CNE Cernavoda”:
 • Evalueaza resursele financiare necesare desfasurarii activitatilor aflate in aria de
 • responsabilitate si le include in propunerile de buget ale compartimentului.
 • Asigura verificarea calitativa si cantitativa a produselor/ serviciilor/ lucrarilor achizitionate in concordanta cu prevederile contractuale si avizeaza autorizatiile de plata a acestora.
 • Lunar, urmareste gradul de executie a bugetului pentru anul in curs, justifica abaterile fata de planificarea initiala aprobata/ rectificata.
 • Analizeaza situatiile centralizate transmise de Serviciul Analize Cost-Buget, le compara cu situatiile proprii si corecteaza inadvertentele.
 • Pentru activitati suplimentare sau evenimente neprevazute, intocmeste FPC-1558 “Modificari in cadrul bugetului” pentru suplimentare/ reducere a sumelor de buget aprobate pe capitole/ articole/ programe, inainte de executia acestora.
 • Asigura incadrarea cheltuielilor efectuate in limitele bugetului aprobat.
 • In cadrul procesului “Resurse umane si dezvoltare organizationala”:
 • Aplica politicile si principiile de resurse umane in derularea actiunilor de planificare si organizare a resurselor umane, recrutare, selectie, angajare, evaluare a performante1or, avansare, promovare, salarizare, recompensare si sanctionare a personalului, administrare si evidenta a timpului de munca si a timpului nelucrat, precum si de administrare a relatiilor de munca.
 • In cadrul procesului “Managementul de mediu la CNE Cernavoda”:
 • Urmareste in cadrul activitatilor zilnice implementarea cerintelor de mediu si raporteaza orice incident sau accident care ar putea avea impact asupra mediului.
 • In cadrul procesului “Controlul expunerii la radiatii a personalului”:
 • Stabileste nivelul de calificare in radioprotectie pentru personalul compartimentului si asigura includerea acestuia in Fisa Postului.
 • Asigura ca personalul compartimentului detine Permis de Exercitare valabil pe perioada desfasurarii activitatilor in zonele controlate radiologic.
 • Stabileste incadrarea personalului compartimentului in categoria de LEP corespunzatoare sarcinilor de serviciu si se asigura ca personalul cu statut LEP din compartiment (categoria A si B) efectueaza controlul medical periodic conform programului stabilit de Policlinicii CNE Cemavoda.
 • In cadrul procesului “Planificarea si pregatirea pentru situatii de urgenta”:
 • Asigura respectarea cerintelor procedurale referitoare la raspunsul la urgenta aplicabile compartimentului.
 • Asigura participarea personalului compartimentului la sesiunile de pregatire de raspuns la urgenta.
 • Asigura indeplinirea de catre persoane desemnate din compartiment a responsabilitatilor specifice functiei “Responsabil cu Protectia Fizica la Urgenta”.
 • In cadrul procesului “Controlul documentelor si inregistrarilor”:
 • Asigura analiza periodica, respectiv revizia procedurilor din aria de responsabilitate.
 • Asigura elaborarea la termen a tuturor documentelor din aria de responsabilitate.
 • Verifica daca cerintele din legislatia, normele, standardele, reglementarile nou aparute in domeniul lor de activitate sunt incorporate in documentele din responsabilitate.
 • Se asigura ca rezultatelor activitatilor desfasurate sunt inregistrate si arhivate lor in conformitate cu cerintele procedurale.11. In cadrul “Procesului de achizitie si administrare materiale”:
 • Intocmeste documentatia de achizitie pentru produse și servicii de pregatire și o trimite catre Departamentul de Planificare Strategica si Achizitii.
 • Aproba sau avizeaza documentele aferente achizitiilor din limita sa de competenta.12. In cadrul “Procesului de sanatate si securitate in munca la CNE Cernavoda”:
 • Asigura ca personalul compartimentului respecta cerintele procesului de sanatate si securitate in munca.
 • Monitorizeaza continuu aderenta personalului compartimentului la regulile de sanatate si securitate in munca.
 • Asigura ca personalul compartimentului este pregatit in domeniul sanatatii si securitatii in munca.13. In cadrul procesului “Controlul neconformitatilor si actiuni corrective/ preventive”:
 • Se asigura ca orice neconformitate identificata este corect inregistrata, analizata, corectata si sunt stabilite masuri de indepartare a cauzelor sale.
 • Participa la analiza neconformitatilor si propune sau asigura suport in stabilirea solutiilor la neconformitatile aparute in zona sa de activitate.
 • Asigura implementarea la termen a actiunilor corective/ preventive de care este responsabil.14. In cadrul “Procesului de Securitate la incendiu al CNE Cernavoda”:
 • Se asigură că personalul compartimentului cunoaște regulile de securitate la incendiu și monitorizează continuu respectarea acestora.
 • Mentine un standard ridicat de ordine si curatenie in spatiile de lucru aferente compartimentului pentru asigurarea prevenirii incendiilor.15. In cadrul procesului “Controlul si administrarea tehnologiei informatiei”:
 • Asigura acces la resursele sistemului informatic pentru personalul compartimentului.
 • Asigura securitatea informatiilor proprietate CNE sau a unor terti, incredintata CNE spre utilizare prin aplicarea planurilor de securitate avizate de Direcția de profil din cadrul SNN.
 • Raporteaza evenimentele sau posibilele evenimente de securitate sau alte riscuri de securitate a informatiilor pe care le constata Departamentului de Securitate Cibernetică din cadrul Direcției Informatice și Operațiuni de Securitate din cadrul SNN prin mecanismele stabilite la nivelul Direcției.16. In cadrul “Procesului de administrare a proiectelor pe centrala la CNE Cernavoda”:
 • Identifica problemele din zona de responsabilitate care pot conduce la promovarea unor proiecte de investitii.
 • Asigura elaborarea documentelor de initiere a proiectelor de investitii generate din zona de responsabilitate.17. In cadrul procesului “Activitati administrative”:
 • Initiaza documentele necesare pentru asigurarea obiectelor de inventar in spatiile de lucru administrate de SPFIC (mobilier, calculatoare, rechizite, etc.);
 • Intocmeste, obtine avizarile necesare si transmite la DSS cererea de transport FPC-0570, in cazul in care este necesara asigurarea unor servicii de transport.
 

Descrierea jobului

Responsabilitati generale
 • Asigura conditiile ca activitatile din cadrul Serviciului Protectie Fizica si Informatii Clasificate sa se desfasoare in conformitate cu cerintele de asigurarea calitatii asa cum se specifica in manualul managementului calitativ al SNN si Manualul Managementului Integrat al CNE Cernavoda;
 • Urmareste elaborarea planurilor de paza si protectie fizica si stabilirea documentelor de lucru specifice;
 • Asigura, prin personalul subordonat, exploatarea sistemului de protectie fizica la parametri optimi, propune si asigura implementarea proiectelor de modernizare si extindere a acestuia in conformitate cu cerintele legale;
 • Urmareste direct si prin personalul subordonat, conform procedurilor si responsabilitatilor acestora, derularea contractelor de prestari servicii de protectie fizica si asigura intocmirea documentelor necesare reitmoirii acestora;
 • Reprezinta, in limita mandatului acordat de catre Directorul Direcției Informatică și Operațiuni de Securitate, cu informarea conducerii CNE Cernavoda, SNN în relația cu organismele de reglementare, alti agenti economici sau alte autoritati si organizatii in domeniul de activitate al Serviciului Protectie Fizica si Informatii Clasificate;
 • Reprezinta, in limita mandatului acordat de catre Directorul CNE Cernavoda, Sucursala CNE Cernavoda in relatiile cu SNN sediul Central, organismele de reglementare, alti agenti economici sau alte autoritati si organizatii in domeniul de activitate al Serviciului Protectie Fizica si Informatii Clasificate;
 • Executa alte sarcinii stabilite impreuna cu Directorul CNE Cernavoda;
 • Are obligatia de a pastra confidentialitatea privind documentele/datele/informatiile referitoare la activitatea unitatii puse la dispozitie de angajator ca efect al executarii contractului de munca sau obtinute de salariat pe orice fel de suport (hartie, magnetic etc.) prin accesarea facilitatilor informatice ale angajatorului si sa plateasca unitatii daune, in cazul nerespectarii obligatiei de confidentialitate;
 • Raspunde patrimonial, pentru pagubele materiale produse unitatii din vina sa exclusiva, certa si demonstrata, in legatura cu munca sa (cu exceptia celor provocate de forta majora si a celor care se incadreaza in riscul normal al serviciului), in conditiile legislatiei, normelor si procedurilor aplicabile, in conditiile respectarii rolului si atributiilor cuprinse in activitatatile de protectie fizica si paza, ca proces al Centralei in care Securitatea Nucleara a CNE reprezinta principala prioritate a organizatiei, avand intaietate in raport cu aspectele de productie, cost si termene;
 • Are obligatia sa respecte normele de radioprotectie si securitatea muncii, prevenirea si stingerea incendiilor, precum si celelalte reglementari legale, necesare desfasurarii in conditii optime si de siguranta a muncii;
 • Are obligatia de a-si insusi prevederile legislatiei cu privire la protectia informatiilor clasificate (conform specificatiei din Nota 1) si ale procedurilor SNN/CNE Cernavoda aplicabile acestui domeniu;
 • Are obligatia de a pastra confidentialitatea informatiilor clasificate la care are sau a avut acces (inclusiv dupa incetarea raporturilor de munca cu SNN-SA);
 • Stabileste masurile necesare protectiei informatiilor clasificate gestionate de CNE Cemavoda prin intermediul Grupului Informatii Clasificate care i se subordoneaza direct;
 • Are obligatia de a duce la indeplinire alte sarcini si responsabilitati specifice postului, care rezulta din legislatia cu privire la protectia informatiilor clasificate si din procedurile SNN/CNE Cernavoda aplicabile acestui domeniu.
Atribuţii în domeniul protecţiei sistemelui informatic SI-CER al CNE Cernavoda
 • Controlează şi coordonează activitatea AOSI, având următoarele responsabilităţi:
 • Controlează şi coordonează elaborarea şi actualizarea documentaţiei de securitate a SI-CER;
 • Controlează asigurarea faptului că măsurile INFOSEC sunt implementate şi menţinute în conformitate cu documentaţia de securitate aprobată;
 • Coordonează asigurarea derulării eficiente a procesului de acreditare/reacreditare de securitate a SI-CER;
 • Urmareşte modul în care sunt investigate cazurile de încălcare sau a celor în care se suspectează încălcarea măsurilor de securitate din domeniul INFOSEC astfel încât evaluarea prejudiciului cauzat şi raportarea concluziilor către AAS să se facă în cel mai scurt timp posibil.
 • În calitate de utilizator al sistemului informatic SI-CER, are următoarele responsabilităţi:
 • Să înţeleagă, să-şi însuşească şi să pună în practică procedurile de securitate aplicabile SI-CER;
 • Să marcheze corespunzător informaţiile atunci când le listează, copiază sau le transpun într-o formă care poate fi vizualizată pe un ecran;
 • Să raporteze imediat administratorului de securitate al SI-CER orice încălcări sau incidente referitoare la securitate, pe care le constată, sau orice alte probleme semnificative din punct de vedere al securităţii sistemului;
 • Să acceseze numai acele date, informaţii, aplicaţii software, componente hardware pentru care este autorizat, necesare în scopul îndeplinirii sarcinilor de serviciu şi să respecte privilegiile şi drepturile care i-au fost atribuite;
 • Să asigure protecţia mijloacelor de autentificare şi să raporteze administratorului de securitate al SI-CER orice compromitere sau suspiciune de compromitere a acestora;
 • Să asigure marcarea, controlul şi păstrarea corespunzătoare a mediilor de stocare;
 • Să exploateze SI-CER numai pentru îndeplinirea activităţilor autorizate;
 • Să nu instaleze nici un alt tip de software şi să nu distrugă fizic echipamentele SI-CER;
 • Să nu ocolească, forţeze sau să testeze mecanismele de securitate ale SI-CER;
 • Să nu mute echipamentele SI-CER din locaţia stabilită sau în cadrul acesteia;
 • Să nu efectueze modificări ale conectării echipamentelor sistemului.
Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 25.09.2020 Alte informații: Interviul se va derula atât în limba română, cât și în limba engleză. Bibliografie: Bibliografie: Legislație națională:
 • Legea nr.31/1990, a societăților comerciale, republicată, cu modificările la zi;
 • HG nr.585/2002, Standardele naționale de protecție a informaților clasificate;
 • HG nr.1349/2002, privind colectarea, transportul, distribuirea și protecția corespondenței clasificate;
 • HG nr.781/2002, privind protecția informațiilor secrete de serviciu;
 • Legea nr.111/1996, privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare;
 • NSN 09 – Norme (CNCAN) privind protecţia centralelor nuclearoelectrice împotriva incendiilor şi exploziilor interne, aprobate prin Ordinul Președintelui CNCAN nr.141/2006 (M.Of. nr.500/09.06.2009);
 • GPF 01 – Ghid privind iluminarea exterioară a instalațiilor nucleare, aprobat prin Ordinul Președintelui CNCAN nr.154/01.06.2006 (M.Of. nr.510/13.06.2006);
 • GPF 02 – Ghid privind protecția instalațiilor nucleare împotriva unui sabotaj din interior, aprobat prin Ordinul Președintelui CNCAN nr.85/28.03.2006 (M.Of. nr.366/26.04.2006);
 • GPF 03 – Ghid privind protecția preventivă a instalațiilor nucleare, aprobat prin Ordinul Președintelui CNCAN nr.304/29.08.2007 (M.Of. nr.636/17.09.2007);
 • GPF 04 – Ghidul privind verificarea periodică a sistemelor de protecție fizică a instalațiilor nucleare, aprobat prin Ordinul președintelui CNCAN nr.305/2007 (M.Of. nr.652/25.09.2007);
 • GPF 05 – Ghidul privind protecția fizică a materialelor nucleare în timpul transportului, aprobat prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 303/2007 (M.Of. nr.657/26.09.2007);
 • NPF 01 – Norme de protecție fizică în domeniul nuclear, aprobate prin Ordinul Președintelui CNCAN nr.382/2001 (M.Of. nr.766 bis/30.11.2001);
 • NPF 02 – Normele privind cerințele pentru calificarea personalului care asigură paza și protecția materialelor și instalațiilor protejate în domeniul nuclear, aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr.106/2002 (M.Of. nr.407/12.06.2002);
 • NPF 03 – Norma privind avizarea personalului care desfășoară activități profesionale, cu caracter permanent sau temporar, în punctele de lucru vitale din cadrul instalațiilor nucleare sau care are acces la informații secrete de stat, aprobată prin Ordinul Președintelui CNCAN nr.8/2006 (M.Of. nr.138/14.02.2006);
 • NSC 01 – pentru aprobarea Normelor privind protecția instalațiilor nucleare împotriva amenințărilor cibernetice; Ordinul Președintelui CNCAN nr. 181/2014 (M.Of. nr.803/04.11.2014);
 • GSN 09 – Ordinul Președintelui CNCAN nr.182/2019, pentru aprobarea Ghidului privind dezvoltarea și evaluarea culturii de securitate nucleară (M.Of. nr.653/06.08.2019);
 • Legea nr.333/08.07.2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
 • HG nr.301/11.04.2012, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003;
 • Instrucțiunea nr.9/01.03.2013, privind efectuarea Analizelor de Risc la securitatea fizică a unităților ce fac obiectul Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
 • Legea nr.362/2018, privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice;
 • OUG nr.98/2010, privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice;
 • Decizia Primului Ministru, nr.166/2013, privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea/ echivalarea/ revizuirea planurilor de securitate ale proprietarilor/ operatorilor/ administratorilor de infrastructură critică naţională/europeană.
 • Directive europene:
 • Directiva 2008/114/CE privind identificarea și desemnarea infrastructurilor critice europene și evaluarea necesității de îmbunătățire a protecției acestora;
 • Documente AIEA:
 • Nuclear Security Recommendation on Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities (INFCIRC/225/Revision 5), AIEA;
 • IAEA Nuclear Security Series 26-G – Security of Nuclear Materials in Transport;
 • IAEA Nuclear Security Series nr.7 – Security Culture;
 • IAEA Nuclear Security Series nr.10 – Development, Use and Maintenance of The Design Basis Threat.
Date de contact: telefon 021 203 82 00, e-mail recrutare@nuclearelectrica.ro;office@nuclearelectrica.ro.

Descrierea companiei

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) este singurul producator de energie nucleara din Romania si de combustibil aferent tehnologiei utilizate, CANDU 6, compania fiind infiintata in 1998. Statul Roman este actionarul majoritar, detinand 82.49% din actiuni; 7,47% fiind detinute de Fondul Proprietatea, iar restul de 10.04% de catre actionari, persoane fizice si investitori institutionali, ca rezultat al procesului de listare la bursa in octombrie 2013. Compania are sediul la Bucuresti si detine doua sucursale: -Centrala Nuclearoelectrica Cernavoda care opereaza Unitatile 1 si 2 si care produce electricitate si furnizeaza energie termica. Unitatile 1 si 2 au o capacitate de 700 MWe fiecare si utilizeaza uraniu natural drept combustibil si apa grea ca moderator si agent de racire, de asemenea, produse in Romania. -Fabrica de Combustibil Nuclear Pitesti este producator calificat de combustibil nuclear CANDU 6 si acopera in intregime necesitatile de operare ale Unitatilor 1 si 2 CNE Cernavoda. Cu cele doua unitati in operare, SNN SA acopera aproximativ 20% din necesarul de consum al Romaniei.

Pentru aplicatii accesati: SN NUCLEARELECTRICA SA


Securitate in Romania by VerifiES Security

Blogul nr 1 din industria de Securitate: Articole, noutati si tendinte din industria de Securitate, Solutii de Securitate, Locuri de munca din industria de Securitate, Resurse utile, topuri de Securitate,  legislatie de Securitate, Club de Securitate, Promovare online pentru firme de securitate
VerifiES Security: Servicii pentru industria de securitate
VerifiES Efficiency– Eficienta in Securitate:  Proiectare si Receptie sisteme de Securitate, Selectie, Evaluare si Audit furnizori de Securitate, Consultanta de securitate, Audit securitateSolutii de securitate – optimizare buget de securitateExternalizare management servicii de securitate, Analize, statistici de securitate, Instrumente utile pentru industria de securitate
VerifiES Employees – Angajati in Securitate: Servicii de recrutare pentru industria de Securitate
VerifiES Evolution – Evolutie in Securitate: Servicii de consultanta in Securitate: dezvoltare companii de securitate,  strategie, management, marketing, vanzari, consultanta financiara.

Securitate in Romania

Blogul nr 1 din industria de Securitate - Fii primul care afla noutati si informatii din industria de Securitate