Compania: SN Nuclearelectrica

Localitatea: Bucuresti

Candidatul ideal

ANUNȚ RECRUTARE

Societatea Națională „Nuclearelectrica” S.A. recrutează personal în vederea ocupării postului de Sef Birou Protectie Fizica si Infrastructura Critica din subordinea Sefului Serviciului Securitate si Protectia Informatiilor Clasificate – Departamentul Operatiuni Informatice – cu durata determinata de 12 luni.
Profilul postului:

Cerințe minime pentru ocuparea postului:

 • Studii superioare: Studii superioare de lungă durată finalizate cu diplomă de licenţă in domeniul tehnic/ economic/juridic
 • Experiență în domeniul configurării, proiectării și implementării infrastructurilor IT&C și a sistemelor de protecție perimetrală și de incinte (CCTV, IR, tehnologii duale de detecție, control acces etc.);
 • Experiență în managementul resurselor informaționale și al amenințărilor asimetrice sau hibride;
 • Experiență în activități de intelligence de minim 10 ani în domeniul apărării și siguranței naționale;
 • Cunoștințe în domeniul infrastructurilor critice, inclusiv privind protecția informațiilor clasificate în sfera documentațiilor aferente PSO;
 • Cunoștințe de operare PC (pachetul Microsoft Office);
 • Cunoașterea limbii engleze: nivel mediu.
 • Cerințe specifice pentru ocuparea postului:
 • Capacitate de comunicare/ adaptabilitate/ flexibilitate în cadrul organizației, atât orizontal, cât și pe verticala organizațională;
 • Promptitudine în rezolvarea problemelor și abilități pentru lucrul în echipă;
 • Capacitate de analiză, sinteză și asumare a responsabilității în exercitarea atribuțiilor specifice postului;
 • Cunoștințe/expertiză în domeniul IT&C: exploatarea resurselor sistemelor IT&C, dezvoltare, mentenanță;
 • Cunoștințe/expertiză în exploatarea, mentenanța și dezvoltarea sistemelor de protecție perimetrală și de incinte;
 • Cunoștințe de legislație aplicată (norme, proceduri) privind paza, protecția obiectivelor din zona de infrastructură critică, a bunurilor, valorilor și persoanelor cu specificitate pentru domeniul nuclear.
 • extras de cazier;

Fișa Postului (responsabilități, atribuții și sarcini ale postului):
Atribuţii generale
Propune implementează și supervizează soluții tehnice pentru dezvoltarea rețelelor de protecție fizică (PF), pentru a putea răspunde necesităților de securitate și a fi, concomitent, conforme cu dispozițiile legale incidente în vigoare.
Propune, avizează și implementează, soluții, proceduri, tehnici, recomandări de bună practică pentru menținerea bunei funcționări și a corectei utilizări a infrastructurii hardware, software și de comunicații aferente PF din cadrul SNN Executiv și sucursale (când este cazul).
Propune, organizează și urmărește aplicarea regulilor de securitate de acces la resursele rețelei.
Propune, organizează și urmărește efectuarea de teste de verificare a integrității, performanței și securității infrastructurii hardware, software și de comunicații aferentă PF din cadrul SNN Executiv și/sau sucursale (când este cazul).
Propune, configurează și instalează/urmărește instalarea infrastructurii și conexiunilor la rețea, sisteme de operare, servicii, proceduri client, aplicații specifice sistemului PF.
Supraveghează, monitorizează funcționarea echipamentelor de PF, pentru a păstra sistemul în limita parametrilor normali de funcționare.
Gestionează, identifică și soluționează incidentele apărute în funcționarea sistemului de PF în general, a echipamentelor de legătură și a celor de comunicații aferente, prin intervenție proprie sau făcând apel la contractori externi.
Face propuneri de configurare /reconfigurare a sistemului de PF de care răspunde, în conformitate cu cerințele de securitate și disponibilitate impuse în cadrul SNN Executiv.
Realizează instruirea agenților de securitate (pază) și a utilizatorilor, corespunzător soluțiilor tehnologice de PF implementate, sau care urmează a fi implementate și întocmește documentația de exploatare a acestora.
Gestionează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate aferentă PF și IC, în cooperare cu direcțiile/ departamentele/ compartimentele implicate, inclusiv de la nivelul sucursalelor (când este cazul).
Prezintă propuneri referitoare la măsurile de PF și controlul accesului în zonele de securitate, pentru a preveni accesul persoanelor autorizate.
Verifică viabilitatea măsurilor de PF ale obiectivelor, sectoarelor li locurilor în care sunt manipulate sau păstrate informații clasificate.
Elaborează, propune și, după aprobare, concretizează programele de inspecție a măsurilor de securitate fizică, inclusiv la nivel de sucursale (când este cazul) și informează ierarhic conducerea companiei cu privire la vulnerabilitățile constatate.
Propune Planul de cooperare cu alte instituții ce au competențe sau responsabilități în asigurarea PF.
Asigură formalitățile, planurile, raportările impuse de cerințele legale și de reglementare în domeniul PF.
Întocmește și/sau actualizează Analiza de risc, identifică punctele vulnerabile privind Infrastructura Critică a SNN.
Contribuie substanțial la elaborarea scenariilor de amenințări la adresa Infrastructurii Critice și le înaintează spre avizare ministerului de resort.
Informează, în dinamică, conducerea companiei și responsabilii din cadrul ministerului de resort asupra evoluției riscurilor, amenințărilor și vulnerabilităților la adresa Infrastructurii Critice.
Organizează evaluarea, testarea și, după caz, actualizarea și revizuirea PSO, la termenle legale.
Asigură evaluarea PSO întocmite la nivel de sucursale, din perspectivă legală și de coerență instituțională și ulterior transmiterea către ministerul de resort.
Sarcini specifice
Organizează activități de pregătire/instruire;
Întocmește Planul de pază la sediul central și avizează, când este cazul Planurile de pază ale sucursalelor;
Acordă sprijin reprezentanților autorizați ai instituțiilor abilitate, potrivit competențelor legale, pe linie de PF, Infrastructură Critică și protecția informațiilor clasificate;
Prezintă conducerii SNN propuneri privind stabilirea obiectivelor, elementelor de Infrastructură Critică, sectoarelor și locurilor de importanță deosebită privind PF;
Efectuează la sucursale controale (de fond, tematice, în situații de urgență) privind măsurile de PF și întocmește/concurează la întocmirea rapoartelor de control;
Asigură evidența legitimațiilor, permiselor și a altor însemne și echipamente, de distingere a persoanelor care au acces în diferite zone, sectoare, secțiuni, spații, birouri;
Asigură instruirea personalului autorizat al contractanților asupra reglementărilor de acces în sediu, sau în sediul sucursalelor (când este cazul);
Ia măsuri de respectare a normelor de protecție a informațiilor clasificate în negocierea și derularea de contracte cu anexe clasificate;
La dispoziția Diretorului general derulează/participă la derularea de cercetări de tip administrativ și propune măsuri administrative sau sesizarea instituțiilor legal abilitate în cazul în care constată încălcări de ordin contravențional ori penal;
Participă la cursuri de pregătire în domeniul PF și IC.

Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 12.12.2019.
Interviul va avea loc in data de 16.12.2019, ora 10:00, la sediul Societatii Nationale Nuclearelectrica SA din strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.
Proba scrisă va avea loc in data de 17.12.2019, incepand cu ora 10:00, la sediul Societatii Nationale Nuclearelectrica SA din strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.
*) In functie de numarul candidatilor inscrisi, datele la care se sustin probele de concurs (de tip interviu / proba scrisa), anterior mentionate la punctele 5 si 6 , pot fi modificate;
**) membrii comisiei vor acorda note pe o scara de la 1 – 10 pentru notarea candidatilor. Nota minima de promovare a probei de tip interviu este 7. Ulterior parcurgerii etapei de interviu, candidatii care obtin cel putin nota minima in cadrul acestei probe, vor fi invitati sa sustina cea de-a doua proba de concurs – proba scrisa. Nota minima, in vederea promovarii celei de a doua probe – proba scrisa – este 7. In urma sustinerii ambelor probe de concurs, media minima ce trebuie obtinuta de un candidat pentru a putea fi declarat castigator al concursului este 7.

Descrierea jobului

Alte informații
Bibliografie:
Legea nr.31/1990, a societăților comerciale, republicată, cu modificările la zi;
Legea nr. 182/2002, privind protecția informațiilor clasificate;
HG nr.585/2002, Standardele naționale de protecție a informaților clasificate;
HG nr.1349/2002, privind colectarea, transportul, distribuirea și protecția corespondenței clasificate;
HG nr.781/2002, privind protecția informațiilor secrete de serviciu;
Legea nr.111/1996, privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare;
NSN 09 – Norme (CNCAN) privind protecţia centralelor nuclearoelectrice împotriva incendiilor şi exploziilor interne;
GPF 04 – Ghidul privind verificarea periodică a sistemelor de protecție fizică a instalațiilor nucleare, aprobat prin Ordinul președintelui CNCAN nr.305/2007;
GPF 05 – Ghidul privind protecția fizică a materialelor nucleare în timpul transportului, aprobat prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 303/2007;
NPF 01 – Norme de protecție fizică în domeniul nuclear, aprobate prin Ordinul Președintelui CNCAN nr.382/2001;
NPF 02 – Normele privind cerințele pentru calificarea personalului care asigură paza și protecția materialelor și instalațiilor protejate în domeniul nuclear, aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr.106/2002;
NPF 03 – Norma privind avizarea personalului care desfășoară activități profesionale, cu caracter permanent sau temporar, în punctele de lucru vitale din cadrul instalațiilor nucleare sau care are acces la informații secrete de stat, aprobată prin Ordinul Președintelui CNCAN nr.8/2006;
NSC 01 – pentru aprobarea Normelor privind protecția instalațiilor nucleare împotriva amenințărilor cibernetice; Ordinul Președintelui CNCAN nr. 181/2014;
Ordinul Președintelui CNCAN nr.182/2019, pentru aprobarea Ghidului privind dezvoltarea și evaluarea culturii de securitate nucleară;
Legea nr.333/08.07.2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
Legea nr.362/2018, privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice;
OUG nr.98/2010, privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice;
Directiva 2008/114/CE privind identificarea și desemnarea infrastructurilor critice europene și evaluarea necesității de îmbunătățire a protecției acestora;
Decizia Primului Ministru, nr.166/2013, privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea/ echivalarea/ revizuirea planurilor de securitate ale proprietarilor/ operatorilor/ administratorilor de infrastructură critică naţională/europeană. Pentru inscriere la concurs va rugam sa accesati urmatorul link:http://www.nuclearelectrica.ro/jobs/sef-birou-protectie-fizica-si-infrastructura-critica/

Date de contact: telefon 021/203.82.00, e-mail: office@nuclearelectrica.ro.

Notă: (1) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul SNN*, prin poștă sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul “Către Departamentul Resurse Umane – pentru concursul organizat in vederea ocuparii pozitiei de Sef Birou Protectie Fizica si Infrastructura Critica.
(2) Numai candidații care îndeplinesc cerințele minime și trec de proba eliminatorie de tip interviu, pot fi invitați la susținerea probei scrise.
(3) Contestațiile se pot depune în primele 3 zile lucrătoare, de la comunicarea răspunsurilor către candidați.
* Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

Descrierea companiei

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) este singurul producator de energie nucleara din Romania si de combustibil aferent tehnologiei utilizate, CANDU 6, compania fiind infiintata in 1998. Statul Roman este actionarul majoritar, detinand 82.49% din actiuni; 7,47% fiind detinute de Fondul Proprietatea, iar restul de 10.04% de catre actionari, persoane fizice si investitori institutionali, ca rezultat al procesului de listare la bursa in octombrie 2013.

Compania are sediul la Bucuresti si detine doua sucursale:
-Centrala Nuclearoelectrica Cernavoda care opereaza Unitatile 1 si 2 si care produce electricitate si furnizeaza energie termica. Unitatile 1 si 2 au o capacitate de 700 MWe fiecare si utilizeaza uraniu natural drept combustibil si apa grea ca moderator si agent de racire, de asemenea, produse in Romania.
-Fabrica de Combustibil Nuclear Pitesti este producator calificat de combustibil nuclear CANDU 6 si acopera in intregime necesitatile de operare ale Unitatilor 1 si 2 CNE Cernavoda.

Cu cele doua unitati in operare, SNN SA acopera aproximativ 20% din necesarul de consum al Romaniei.

Pentru aplicatii accesati: SN Nuclearelectrica


Securitate in Romania by VerifiES Security

Blogul nr 1 din industria de Securitate: Articole, noutati si tendinte din industria de Securitate, Solutii de Securitate, Locuri de munca din industria de Securitate, Resurse utile, topuri de Securitate,  legislatie de Securitate, Club de Securitate, Promovare online pentru firme de securitate

VerifiES Security: Servicii pentru industria de securitate

VerifiES Efficiency– Eficienta in Securitate:  Achizitii servicii de Securitate, Proiectare si Receptie sisteme de Securitate, Selectie, Evaluare si Audit furnizori de Securitate, Consultanta de securitate, Audit securitate Solutii de securitate – optimizare buget de securitateExternalizare management servicii de securitate, Analize, statistici de securitate, Instrumente utile pentru industria de securitate

VerifiES Employees – Angajati in Securitate: Servicii de recrutare si training pentru industria de Securitate

VerifiES Evolution – Evolutie in Securitate: Servicii de consultant in Securitate: strategie, management, marketing, vanzari, consultanta financiara.

Securitate in Romania

Blogul nr 1 din industria de Securitate - Fii primul care afla noutati si informatii din industria de Securitate