VerifiES Evaluare de risc la Securitate

 • Evaluatori  de risc autorizati;
 • Prezenta la nivel national;
 • Utilizare standarde internationale in evaluarea si analiza riscurilor de securitate;
 • Chestionare de audit si evaluare de securitate validate;
 • Expertiza si experienta in toate domeniile: Retail, Industrial, Bancar, Birouri,  Galerii comerciale;
 • Beneficiazi de experienta cumulata a mai multor Evaluatori de Risc la Securitate;
 • Colaborarea pe termen lung cu o companie de consultanta in domeniul de securitate;
 • Eficienta  si Independenta;

Contacteaza acum un consultant VerifiES

Ce reprezinta Evaluarea de Risc la Securitate?

HG 301/2012 :

 • Adoptarea masurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor si valorilor prevazute de lege se realizeaza pe baza unei analize de risc la securitate fizica.
 • Analiza de risc la securitatea fizica trebuie sa asigure identificarea vulnerabilitatilor si a riscurilor, determinarea nivelului de expunere la producerea unor incidente de securitate fizica si sa indice masurile de protectie necesare obiectivului analizat.
 • Adoptarea masurilor de securitate prevazute de lege, se realizeaza in conformitate cu analiza de risc la securitate fizica, efectuata de unitate, prin structuri de specialitate sau prin experti abilitati, care detin competente profesionale dobandite pentru ocupatia de evaluator de risc la securitate fizica.

Etape Analiza de Risc la Securitate fizica

Evaluarea de risc la securitate fizica impilca parcurgerea urmatoarelor etape:

 • contractarea serviciilor de evaluare de risc la securitate fizica;
 • definirea parametrilor interni si externi care genereaza si/sau modifica riscurile la securitatea fizica a unitatii;
 • stabilirea metodei si a instrumentelor de lucru;
 • identificarea tuturor riscurilor la securitatea fizica, a zonelor de impact, a evenimentelor si cauzelor riscului, precum si a potentialelor consecinte;
 • analizarea riscurilor la securitate fizica;
 • estimarea riscurilor unitatii beneficiare;
 • intocmire Raport de Evaluare si Tratare a Riscurilor la Securitatea Fizica

Revizuire Analiza de Risc la Securitate

Analiza de risc la securitate fizica se revizuieste in una din urmatoarele situatii:

a) cel putin odata la 3 ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni si externi care genereaza si /sau mmodifica riscurile la securitatea fizica a  unitatii;

b) in cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectiva;

c) in cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, functionale sau a obiectului de a ctivitate al unitatii.

Documentatie Analiza de Risc la Securitate

Documentaţia privind analiza de risc la securitate fizica cuprinde:

 • Raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica;
 • Grila de evaluare, specifica obiectului de activitate;
 • Documentele-suport.

Raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica cuprinde:

 • nominalizarea unitatii, obiectul de activitate al acesteia si scopul evaluarii;
 • amplasarea geografica a unitatii, vecinatati, cai de acces, alti factori externi cu impact asupra activitatii unitatii;
 • cadrul organizational intern, politici si responsabilitati privind securitatea fizica a unitatii beneficiare;
 •  sursele de risc la securitatea fizica, zonele de impact, evenimentele produse si cauzele riscurilor identificate pentru unitatea evaluata, precum si potentialele consecinte asupra persoanelor si activiatii;
 • analizarea riscurilor identificate;
 • estimarea riscurilor la securitatea fizica;
 • stabilirea cerintelor, masurilor si mecanismelor de securitate pentru sistemul ce urmeaza a fi implementat, de ordin structural, tehnic, tehnologic si operational;
 • estimarea costurilor de securitate, in functie de masurile de securitate propuse si nivelul de risc asumat;
 • concluziile raportului, in care se propun una sau mai multe optiuni de tratare a riscurilor in vederea incadrarii in domeniul acceptabil al riscului de securitate fizica, mentionand concret dimensionarea dispozitivului de paza, zonele sau punctele controlate prin mijloace electronice de supraveghere video, efractie, control acces si alarmare, elementele de protectie mecanofizica, precum si alte masuri.

Grila de evaluare specifică obiectului de activitate al unității beneficiare se completează pentru situația în care riscul de securitate a fost tratat, iar nivelul acestuia se încadrează în domeniul riscului acceptabil.

 Raportul de analiza de risc la  securitatea fizică și grila de evaluare  riscuri de securitate se semnează de către evaluator.

In categoria documentelor-suport intra: chestionare, declarații, alte documente specifice, date obținute si folosite în procedura de evaluare.

Scurt istoric legislativ:

 • HG nr. 301/11.04.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, in care apare si notiunea de analiza de risc la securitate fizica;
 • INSTRUCTIUNI nr. 9 din 1 martie 2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizica a unitatilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor termen de aplicare 18 luni sau imediat pentru societatile noi
 • Dispoziţia INSPECTORULUI GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE nr. 15 din 08.04.2013 privind stabilirea modului de organizare şi desfăşurare a interviului în vederea înscrierii specialiştilor cu vechime în domeniul evaluării riscului la securitatea fizică în Registrul Naţional al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizică
 • Hotararea de Guvern nr. 1002/2015 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 984 din 30 decembrie 2015;
 • Standardul ocupational pentru educatie si formare profesionala: ”Evaluator de risc la securitatea fizica”, Cod COR: 242115, aprobat de Autoritatea Nationala pentru Calificari, ediţia 2014;

Termeni utilizati in legislatie:

Securitate fizică – starea de fapt în care riscul determinat de factorii de ameninţare şi vulnerabilităţile care pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau libertatea persoanei ori pot aduce prejudicii valorilor deţinute de unităţi se situează la un nivel acceptabil;

Ameninţare – factor intern sau extern ce are capacitatea de a exploata vulnerabilitatea unui obiectiv prin acte sau fapte ce creează şi generează stări de pericol asupra vieţii sau integrităţii persoanelor ori valorilor deţinute

Analiza de risc la securitatea fizică – activitate desfăşurată de persoane cu competenţe profesionale, prin care se identifică ameninţările şi vulnerabilităţile care pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală ori libertatea persoanei sau pot afecta integritatea bunurilor şi valorilor, în scopul determinării impactului şi evaluării riscurilor de securitate şi prin care se stabilesc măsurile necesare pentru limitarea sau eliminarea acestora

Atractivitate – element conjunctural sau situaţional de natură a favoriza tentaţia de a comite acte antisociale

Beneficiar – persoana juridică, persoana fizică autorizată sau persoana fizică care pentru asigurarea unor necesităţi de securitate a contractat servicii specializate de securitate privată prestate în condiţiile legii

Dosar de securitate – cuprinde toate documentele referitoare la asigurarea securităţii unui obiectiv: fişa obiectivului, evaluarea de risc la securitate, planul de pază, planul de intervenţie, proiectul sistemului electronic de securitate, procedurile de securitate şi agrementele tehnice, după caz.

Entităţi cu cerinţe speciale de securitate – persoane fizice sau juridice care prin activitatea desfăşurată şi atractivitate sunt generatoare de riscuri de securitate semnificative

Evenimentul de securitate – situaţia generată de o acţiune intenţionată care afectează negativ integritatea fizică a persoanelor, bunurile, valorile sau funcţionarea proceselor şi necesită o acţiune oportună pentru restabilirea stării de normalitate

Măsura de securitate – componentă de bază a unei soluţii de securitate, corespunzătoare uneia sau mai multor vulnerabilităţi identificate conform analizei de risc sau a aplicării cerinţelor minimale pentru un obiectiv de securitate

Obiectiv – denumire generică dată unei persoane juridice, a patrimoniului acesteia sau unui imobil ori mobil individualizat, protejat prin măsuri de securitate privată

Plan de pază – documentul de organizare a dispozitivului de pază

Procedura de securitate – tehnicile şi modalităţile de executare a atribuţiilor profesionale de către personal, în cazul producerii sau pentru rezolvarea unor evenimente de securitate

Produs special – bunuri cu regim reglementat prin legi speciale, cum ar fi armele şi muniţiile, materialele radioactive etc.

Raport de evaluare şi tratare a riscurilor de securitate – documentaţia elaborată de personalul abilitat, urmare a efectuării evaluării riscurilor de securitate

Risc – o pagubă (pierdere) potenţială pentru organizaţie, în situaţia când o ameninţare exploatează o vulnerabilitate

Risc de securitate – posibilitatea înregistrării unor pierderi urmare a producerii unui incident de securitate

Securitate – starea de normalitate dintr-un areal, în care viaţa, integritatea corporală sau libertatea persoanelor ori bunurilor deţinute legal, nu sunt puse în pericol de producerea unui eveniment de securitate

Sistem de securitate – ansamblu integrat de componente tehnice interdependente, care formează un tot organizat, implementat pentru a răspunde unor necesităţi de securitate

Societatea licenţiată de securitate privată – persoana juridică, înfiinţată potrivit legislaţiei comerciale, al cărei obiect principal de activitate constă în furnizarea unuia sau mai multor servicii de securitate privată, autorizată prin licenţiere pentru desfăşurarea acestora

Soluţie de securitate – modalitate de asigurare a securităţii, urmare a efectuării tuturor operaţiunilor de evaluare şi tratare a riscurilor, implementare şi operaţionalizare măsuri de securitate, cu rezultate concrete, măsurabile

Vulnerabilitate – caracteristică a arhitecturii, implementării sau operării activităţii unei entităţi prin care aceasta este expusă distrugerii, agresiunii ori disfuncţionalităţii în faţa unei ameninţări.

Cine trebuie sa implementeze aceste masuri:

Conform acestor reglementari legale evaluarile de risc trebuiau sa existe pentru orice locatie/punct de lucru incepand cu 1 ianuarie 2014.

Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, regiile autonome, companiile si societatile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum si alte organizatii care detin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite in prezenta lege unitati.


Intra in comunitatea   Linkedin Securitate in Romania

Intra in comunitatea  Facebook Securitate in Romania  

Securitate in Romania by VerifiES Security

Blogul nr 1 din industria de Securitate: Noutati si tendinte din industria de Securitate, Solutii de Securitate, Locuri de munca din industria de Securitate, Resurse utile, Topuri de Securitate

VerifiES Security – Eficienta in Securitate: Servicii Eficiente de Securitate la preturi corecte

Ajutam companiile in selectia si implementarea celor mai Eficiente Solutii de Securitate.

Consultanta de securitate:  Design si proiectare solutii de securitate, Evaluare si selectie furnizori Securitate, Audit servicii si solutii de securitate, Optimizare bugete securitate, Evaluare eficienta si eficacitate programe de securitate, Politici si proceduri de securitate, Programe de loss prevention, Receptie si evaluare sisteme de securitate

Total Security Management: Proiectare sisteme Securitate si incendiu,  Evaluare de risc la securitate fizica, Implementare solutii de Securitate, paza, sisteme de securitate, monitorizare alarme, Management de Securitate.

Securitate in Romania

Blogul nr 1 din industria de Securitate - Fii primul care afla noutati si informatii din industria de Securitate